۱۳۸۷ خرداد ۲۲, چهارشنبه

اصول تیراندازی


اصول تيراندازي
الف : يافتن چشم برتر و تست کسب چشم برتر :
بر طبق آمار بدست آمده 90 درصدمردم که با چشم راست نشانه روي مي کنند با دست راست نيز تير اندازي مي نمايند يا با دست چپ که تيراندازي مي کنند با همان چشم چپ نيزنشانه روي مي کنند . فقط حدود 10 درصد مردم با چشم چپ دست راست يا چشم راست دست چپ نشانه روي مي کنند.
در تيراندازي بهترين وضعيت آن است که باهمان چشمي که نشانه روي مي کنند با همان دست نيز تيراندازي کنيد . براي رفع اين مسئله پيشنهاد مي شود تيراندازان مبتدي قبل از شروع به کار با روش زير چشم برتر يا غالب خود را بيابند.
تست:
فرد ابتدا بايد انگشت سبابه يکي از دستان خود را به طرف نقطه معيني نشانه رفته بلافاصله با دو چشم باز بطور طبيعي آن انگشت را بر روي آن نقطه منطبق کند . سپس بدون اينکه دست خود را از روي هدف منحرف نمايد با دست ديگر يکي از چشمان خود را بسته و با چشم ديگر آن انگشت را بر روي هدف ملاحظه نمايد . ( توجه کنيد هنگام کنترل چشم انگشت شما نبايد تا پايان تست از روي نقطه مشخص شده تغيير جهت داده يا جابجا گردد ) اگر انگشت شما از روي هدف با چشمي که نگاه مي کنيد منحرف به نظر ميرسد آن چشم غالب شما نيست . سپس همان عمل را با چشم ديگر تکرار کنيد . حال هر کدام از چشمان که با لحظه ديدن دو چشم باز بهتر ببيند چشم غالب شماست .
روشهاي استفاده صحيح از چشم براي نشانه روي :
بسيار مهم است که چشم تيراندازان قوي باشد تا بتوانند بخوبي نشانه روي کنند . پس در اولين فرصت بايد به چشم پزشک مراجعه نموده تا آزمايشات کامل را انجام دهد تا تشخيص نياز يا عدم نياز شما به عينک يا لنز را مشخص کند .
نکات مهم مورد نياز براي چشمها در تيراندازي :
الف / - از روزنه ديد عقب (ابزار نشانه روي ) بطور واضح و روشن بطرف هدف نگاه کنيد زيرا چشم ها در زماني که واضح و روشن تصاوير را مي بيند بهترين ديد را دارد . زمانيکه مستقيم و صحيح نگاه مي کنيم عضله هاي چشم آزاد و در آسايش خواهند بود .
ب/ - در صورت امکان با دوچشم باز نشانه روي کنيد ؛ زيرا وقتي که يک چشم بسته است چشم ديگر خسته شده و تار خواهد ديد ( انحراف چولگي چشم بسته به چشم باز کشيده مي شود ) وو تمرکز فکر تيرانداز نيز از بين خواهد رفت .
ج/- براي کساني که با دو چشم براحتي نمي توانند نشانه روي کنند مي توان از يک پوشش چشمي براي چشمي که در خط نشانه نيست استفاده کرد ؛ زيرا اين پوشش چشمي ، از برهم خوردن تمرکز ديد جلوگيري مي کند و از حواس پرتي جلوگيري مي شود .
لازم به ذکر مي باشد که براي رشته تپانچه اين پوشش چشمي معمولا بر روي کلاه تيرانداز و يا عينک تيرانداز گذاشته و يا نصب ميشود و براي رشته تفنگ بر روي چشمي روزنه ديد عقب سلاح (طبق اندازه اعلام شده 3.5.7 سانتيمتر مي باشد ) و. يا کلاه و عينک تعبيه مي شود تا بدون هيچگونه دخالتي از تمرکز تيرانداز نکاهد .
د /- بايد چشم هاي خود را به طرق مختلف تقويت نمود
عوامل مواثر در تيراندازي
اجراي عوامل زير به ترتيب گفته شده به ميزان زيادي در تيراندازي شما تاثير گزار است.البته قبل از هر چيز داشتن روحيه مناسب وآرامش ، بدور از استرس وعوامل منفي روحي براي تيراندازي لازم وضروري است.
1- چک کردن سلاح ولوازم.
2- حالت گيري درست
3- تنفس
4- نشانه روي
5- کشيدن ماشه
6- عمليات تکميلي

هیچ نظری موجود نیست: