۱۳۸۷ خرداد ۲۲, چهارشنبه

مجموعه مقررات مسابقات ليگ تيراندازي كشور

فدراسيون تيراندازي جمهوري اسلامي ايران

مجموعه مقررات مسابقات
ليگ تيراندازي كشور

بسمه تعالي
مقدمه:
امروزه برگزاري مسابقات ليگ باشگاه ها به عنوان يكي از اقدامات مهم و موثر براي پيشبرد ورزش قهرماني در كشورها مطرح مي باشد تا از اين طريق ضمن جلب حمايت و ترغيب باشگاه ها به فعاليت در رشته مورد نظر، انگيزه لازم براي فعاليت منظم و مستمر تيم ها و افزايش توانمندي ورزشكاران فراهم شود. با توجه به تصويب اساسنامه سازمان ليگ در مجمع عمومي مورخ 16/12/85 فدراسيون تيراندازي، مجموعه مقررات مسابقات ليگ به شرح ذيل ابلاغ مي گردد اميد است آثار و نتايج خير و مثبتي را در ارتقاء كمي و كيفي ورزش تيراندازي به دنبال داشته باشد.
فصل اول: مجموعه مقررات اجرايي:
1- تعداد تيم هاي شركت كننده در مسابقات ليگ با تشخيص فدراسيون تيراندازي خواهد بود
2- قرعه كشي مسابقات بنا به دعوت سازمان ليگ و با حضور مديران باشگاه ها و هيئت هاي تيراندازي شركت كننده در ليگ و در دهه سوم شهريور برگزار خواهد شد.
3- زمان و مكان برگزاري مسابقات در جريان قرعه كشي تعيين و پس از هماهنگي با مسئولان ذيربط ابلاغ خواهد شد.
4- مسابقات ليگ طبق تقويم برگزار خواهد شد و هرگونه تغيير ضروري فقط با تاييد و اعلام كتبي سازمان ليگ ممكن مي باشد.
5- چنانچه بيش از يك تيرانداز عضو تيم در اردوي تيم ملي يا تيم هايي كه توسط فدراسيون به مسابقات برون مرزي اعزام مي شوند حضور داشته باشند سازمان ليگ امكان تغيير زمان مسابقات را بررسي و تغييرات را در حداقل زمان ممكن اعلام مي نمايد.
5-1- باشگاه ها و هيئت هاي تيراندازي استان ها موظف مي باشند كه تيراندازان دعوت شده به تيم هاي ملي را در اختيار قرار دهند.
5-2- در صورتيكه تيرانداز دعوت شده به اردوي تيم ملي از حضور در تمرينات امتناع ورزد تا اتخاذ تصميم كميته انضباطي حق شركت در مسابقات را نخواهد داشت.
6- مسئوليت اجراي مسابقات در هر استان به عهده هيئت تيراندازي همان استان خواهد بود.
7- در پايان مسابقات دو تيم آخر جدول به دسته پايين تر نزول و تيم هاي اول و دوم مسابقات به دسته بالاتر صعود مي نمايند.
8- در پايان مسابقات به تيم ها و نفرات برتر جوايزي اهداء خواهد شد.
9- نتايج مسابقات بانوان و آقايان به تفكيك محاسبه و اعلام خواهد شد.
10- در مسابقات ليگ براي هر برد 5 ، مساوي 3 و باخت 1 امتياز منظور مي شود.
11- عوامل فني برگزار كننده مسابقات توسط سازمان ليگ تعيين و به محل مسابقات اعزام مي شوند.
12- عوامل فني مسابقات موظف مي باشند يك روز قبل از شروع مسابقات خود را به پذيرش معرفي نمايند.
13- در صورتي كه داوران دعوت شده در محل مسابقات حاضر نشوند نماينده سازمان ليگ مي تواند از داوران محلي يا افراد آگاه جايگزين نمايد.
14- ميزبانان موظفند اسكان مناسب و تغذيه نمايندگان و داوران را تامين نمايند و دو هفته قبل از شروع مسابقات آدرس و تلفن محل اقامت و همچنين تلفن رابط باشگاه را به فدراسيون اعلام نمايند.
14-1-چنانچه ميزبان از انجام وظيفه ميزباني امتناع ورزد نتيجه مسابقه به نفع تيم هاي مقابل اعلام خواهد شد.
15- حق الزحمه عوامل فني و اجرايي مسابقات با سازمان ليگ خواهد بود.
16- ميزبان موظف به تامين وسيله نقليه براي اياب و ذهاب داوران و نماينده فدراسيون درمحل برگزاري مسابقات مي باشد.
17- در صورت حضور خبرنگاران و گروه هاي فيلمبرداري كه از قبل هماهنگي لازم به عمل آورده اند ميزبان موظف به اسكان، تامين تغذيه و همكاري لازم جهت انجام وظايف در طول مسابقات مي باشد.
18- در زمان قرعه كشي ميزبانان موظف به معرفي سالن محل برگزاري مسابقات مي باشند
19- مكان برگزاري مي بايست مطابق قوانين اعلام شده ISSF و مورد تاييد سازمان ليگ باشد.
20- سازمان ليگ پس از بررسي گزارش نماينده خود نتيجه نهايي را در مورد سالن محل برگزاري اعلام مي نمايد.
21- در صورت استاندارد نبودن سالن مسابقات، ميزبان موظف به رفع نواقص يا تغيير سالن مي باشد.
21-1- در صورتيكه امكان رفع نواقص و يا تغيير سالن در همان شهر وجود نداشته باشد ميزبان موظف به تامين سالن در شهر ديگر مي باشد.
22- در صورتيكه قطع برق با هر علت ديگر مانع ادامه مسابقات باشد، مسابقات در زمان يا سالن ديگر با صلاحديد نماينده سازمان ليگ ادامه خواهد يافت
23- در صورتيكه به دليل بدي آب و هوا، نقص فني وسيله نقليه و يا تاخير در پرواز هواپيما با دلايل موجه ديگر تيم ميهمان به موقع به مسابقات نرسد، مسابقات با صلاحديد نماينده سازمان ليگ و به گونه اي كه برگزاري مسابقات دچار اختلال نشود، با تاخير برگزار و چنانچه راهكار مناسب تري وجود داشته باشد اعمال خواهد شد.
24- در جريان مسابقات هر تيرانداز مي تواند با يك شماره به ابعاد قانوني تعيين شده توسط ISSF كه در پشت پيراهن وي نصب گرديده تيراندازي نمايد. نصب هرگونه برچسب تبليغاتي برابر مقررات ISSF خواهد بود.
25- تيم هاي شركت كننده موظف مي باشند حداقل يك ساعت قبل از شروع مسابقه در سالن محل برگزاري حضور يابند.
26- پذيرش و ثبت نام تيراندازان در جدول مسابقات با تحويل كارت شركت در مسابقات انجام خواهد شد.
27- چنانچه يك تيرانداز قبل از فرمان شروع مسابقات صدمه ببيند مي توان با تاييد هيئت ژوري تيرانداز واجد شرايط ديگري را كه قبلاً كارت شركت در مسابقات را دريافت نموده جايگزين نمود.
28- هر تيم مي تواند 4 نفر را در ليست كلي نفرات خود به دبيرخانه سازمان ليگ معرفي اما در زمان برگزاري مسابقه بايد فقط 3 نفر تعيين و معرفي شوند.
29- حضور مربي يا سرپرست تيم كه قبلاً كارت آنها صادر گرديده در محل مسابقات و در كنار تيم الزامي است در غير اينصورت تبعات ناشي از عدم حضور افراد فوق الذكر متوجه تيم خواهد بود.
30- حضور پزشكيار و آمبولانس در محل مسابقات الزامي است و مسئوليت اين امر به عهده ميزبان مي باشد.
31- تامين محل اسكان براي تيم هاي ميهمان توسط ميزبان بستگي به توافق قبلي سازمان ليگ ، تيم هاي شركت كننده و ميزبان خواهد داشت.
32- هزينه هاي مربوط به اعزام تيم شامل اياب و ذهاب، تغذيه، اسكان بين راه به عهده تيم هاي شركت كننده و در محل مسابقات طبق توافقات خواهد بود كه قبل از مسابقات صورت مي گيرد.
33- كليه اعضاي تيم ها (مديران باشگاه ها، روساي هيئت ها، سرپرستان، مربيان و تيراندازان) مي بايست از مقررات تيراندازي و مفاد اين آيين نامه آگاهي داشته باشند
34- كميته فني مسابقات موظف است آخرين مقررات فني مسابقات تيراندازي و تغييرات احتمالي را كه توسط ISSF اعلام مي شود قبل از شروع هر دوره از مسابقات به باشگاه ها و هيئت هاي تيراندازي استان ها و داوران ابلاغ نمايد.
فصل دوم- مقررات انضباطي:
1- تخلفات:
1-1- استفاده از افراد غير مجاز در مسابقات
1-2- خروج غيرمجاز تيرانداز يا تيم از جريان مسابقات و ايجاد اغتشاش و بي نظمي
1-3- كناره گيري تيم از مسابقات بعد از انجام قرعه كشي
1-4- ايجاد اختلال و برهم زدن نظم مسابقات
1-5- توهين به عوامل فني، اجرايي يا شركت كنندگان در مسابقات
1-6- ارتكاب اعمال ناشايست

2- جرائم ناشي از نقض قوانين:
در صورت ارتكاب تيم يا تيرانداز به يكي از موارد فوق الذكر كميته انضباطي مسابقات ممكن است تنبيهات زير را اعمال نمايد.
2-1- تذكر كتبي و درج در پرونده
2-2- محروميت خاطي از شركت در مسابقات از 6 ماه تا محروميت دائم
2-3- جريمه نقدي
2-4- نزول تيم به دسته پايين تر در مسابقات ليگ
2-5- محروميت تيم از شركت در مسابقات
2-6- تغيير در نتيجه مسابقه
3- نحوه ارائه اعتراضات و گزارشات:
3-1- كميته انضباطي فدراسيون تيراندازي تنها مرجع رسيدگي كننده به تخلفات و اعتراضات مي باشد.
2-3-كميته انضباطي فدراسيون موظف است حداكثر ظرف مدت پس از دريافت گزارش و يا دريافت اعتراض نسبت به تشكيل جلسه و رسيدگي اقدام نمايد.
3-3- اعتراض مي بايست توسط سرپرست تيم و به صورت كتبي در مورد نمره حداكثر 20 دقيقه پس از اعلام روي تابلو و در ساير موارد حداكثر 30 دقيقه پس از پايان مسابقه همراه با مبلغ 000/200 ريال به نماينده سازمان ليگ تحويل گردد.
3-4- در صورت قبول اعتراض وجه دريافتي مسترد مي گردد
3-5- راي كميته انضباطي كتباً به هيئت تيراندازي استان، باشگاه، فرد ذينفع ابلاغ خواهد شد.
3-6- درخواست تجديد نظر مي بايست حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از ابلاغ رسمي به سازمان ليگ تيراندازي تسليم گردد.
4ـ- چگونگي رسيدگي به تخلفات :
4-1- در صورت استفاده تيم از فرد يا افراد غيرمجاز نتيجه مسابقه به نفع تيم مقابل اعلام و با نظر كميته انضباطي فرد خاطي به مدت 6 ماه تا يكسال از شركت در مسابقات محروم خواهد شد، همچنين براي باشگاه يا هيئت خاطي يكي از تنبيهات بندهاي 5-4-3 پ در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره: تيرانداز غيرمجاز به تيراندازي اطلاق مي گردد كه:
- در دو باشگاه تيراندازي كرده باشد.
- بدون رضايت نامه در باشگاه ديگري تيراندازي كرده باشد
- مدارك جعلي ارائه نموده باشد
- بدون كارت شركت در مسابقات تيراندازي كرده باشد.
- با وجود داشتن محروميت در مسابقات شركت كرده باشد.
تيم را خارج كردن تيم از مسابقه خارج و ايجاد اغتشاش و بي نظمي نموده باشد
4-2- در مرحله اول داوران و نماينده سازمان ليگ سعي خواهند نمود كه بي نظمي را كنترل و مسابقه را به حالت عادي برگردانند.
4-3- در صورتيكه مسئولان تيم همكاري لازم را به عمل نياورند. نتيجه به نفع تيم مقابل اعلام و گزارش لازم جهت رسيدگي به كميته انضباطي ارسال مي شود.
4-4- در صورت همكاري مسئولان تيم مسابقه ادامه خواهد يافت و گزارش لازم جهت رسيدگي به كميته انضباطي ارسال مي شود.
4-5- در صورت تكرار موضوع و ايجاد وقفه در مسابقه و اقدام به خارج كردن تيم يا تيرانداز از صحنه مسابقات نتيجه مسابقه به نفع تيم مقابل اعلام و گزارش موضوع جهت رسيدگي به كميته انضباطي ارسال مي شود.
4-6- هر گاه تيمي به هر دليل و در هر مرحله يا زمان از مسابقات كناره گيري يا كناره گذاشته شود. تصميم در مورد حضور آن تيم در مسابقات دور بعد با كميته انضباطي فدراسيون مي باشد. الزاماً تيم فوق الذكر جداي از جرائم نقدي به يك دسته پايين تر سقوط خواهد كرد.
4-7- در صورت كناره گيري با كنار گذاشته شدن يك تيم از مسابقات، تعداد تيم هايي كه طبق آيين نامه بايد در پايان مسابقات از جدول حذف گردند به قوت خود باقي خواهند ماند.
4-8- چنانچه تيمي در طول برگزاري مسابقات به هر علت در يك مسابقه حاضر نشود نتيجه مسابقه به نفع تيم مقابل اعلام و كميته انضباطي فدراسيون در مورد حضور يا عدم حضور تيم در ادامه مسابقات تصميم گيري مي كند.
تبصره: در صورت تكرار موضوع در همان دوره از مسابقات تيم مورد نظر از دور مسابقات كنار گذاشته خواهد شد و كليه امتيازات و نتايج آن تيم در جدول مسابقات محاسبه نخواهد شد.
4-9- در صورتيكه تيم بعد از قرعه كشي مسابقات اعلام انصراف و در مسابقات شركت نكند براي دور بعد به دسته پايين تر سقوط و به پرداخت جريمه نقدي با نظر كميته انضباطي محكوم خواهد شد.
4-10- چنانچه اعمال و رفتار تماشاچيان موجب اختلال و تاخير در برگزاري مسابقات باشد مسابقات با نظر نماينده سازمان ليگ بدون تماشاچي ادامه خواهد يافت در اين مورد همكاري ميزبان و نيروي انتظامي براي هدايت تماشاچيان به خارج از سالن الزامي است تصميمات بعدي پس از ارائه گزارش با كميته انضباطي خواهد بود.
4-11- در صورت عدم حضور يك تيم و با بهم زدن نظم سالن توسط تماشاچيان مسئولان تيم موظف به جبران خسارات به وجود آمده مي باشند.
4-12- براي تيراندازان و مسئولان تيم هايي كه در جريان مسابقات مرتكب اعمال ناشايست و درگيري بدني مي شوند. محروميت از شركت در مسابقات و جريمه نقدي در نظر گرفته خواهد شد.
4-13- افرادي كه توسط كميته انضباطي محروم گرديده اند تا پايان مدت محروميت حق شركت در مسابقات را نخواهند داشت.
فصل سوم: مقررات مربوط به نقل و انتقال تيراندازان
1- ملاك عضويت تيرانداز در هر باشگاه عقد قرارداد رسمي با آن باشگاه و ثبت در دفاتر فدراسيون تيراندازي مي باشد.
2- هر گاه تيراندازان باشگاه هاي ايراني مورد جذب و پذيرش باشگاه هاي ديگر كشورها قرار گيرند در صورت مراجعت به كشور نيز مي بايست به تعهدات خود با باشگاه طرف قرارداد عمل نمايند.
3- باشگاه ها مي توانند قبل از جذب تيرانداز جديد در مورد گذشته تيرانداز از فدراسيون تيراندازي استعلام نمايند.
4- باشگاه موظف به بررسي سوابق تيراندازاني است كه به عضويت خواهد گرفت لذا در صورت بروز ه رگونه مشكل مسئوليت به عهده باشگاه مي باشد.
5- نقل و انتقال تيراندازان در پايان قرارداد با اخذ رضايت نامه از باشگاه قبل و براي شركت در مسابقات ليگ برابر مقررات خواهد بود.
6- شروط قرارداد بايستي از طرف باشگاه و تيرانداز تعيين و تنظيم و به تاييد هيئت تيراندازي استان برسد و فدراسيون تيراندازي هيچگونه مسئوليتي در قبال تبعات ناشي از غفلت در تنظيم صحيح قرارداد نخواهد داشت.
7- تيراندازاني كه در مسابقات استان با خارج از استان براي يك باشگاه تيراندازي مي كنند در مسابقات كشوري نيز عضو همان باشگاه محسوب مي شوند و نمي توانند براي باشگاه ديگر تيراندازي نمايند.
8- تيراندازان نمي توانند در يك سال با دو باشگاه قرارداد منعقد نمايند.
8-1-در صورتي كه تيراندازان مورد اشاره در مسابقات شركت كرده باشند محروميت و جريمه نقدي شامل حال آنها خواهد بود و بعد از سپري شدن مدت محروميت و پرداخت جرائم طبق شرايط مندرج در قرارداد موظف به انجام تعهد خود به باشگاهي خواهند بود كه با عضويت در تيم آن باشگاه در مسابقات تيراندازي نموده اند.
8-2- در صورتيكه تيراندازان مورد اشاره از باشگاه ديگري وجه با امكاناتي دريافت نموده باشند موظف به تسويه حساب مي باشند.
8-3- در صورتيكه تيراندازان مورد اشاره در باشگاه هايي كه قرارداد منعقده نموده اند تيراندازي نكرده باشند تصميم گيري درباره اين كه بعد از گذراندن مدت محروميت و پرداخت جرائم نقدي عضو كدام باشگاه باشند با فدراسيون تيراندازي مي باشد.
9- مدت قرارداد و عضويت در باشگاه يك سال (اول شهريور هر سال تا 31 مرداد سال بعد) مي باشد.
10- تمديد قرارداد باشگاه ها با تيراندازان بايستي در پايان مدت قرارداد انجام شود.
11- تيراندازاني كه به صورت موقت به باشگاه ديگر انتقال مي يابند قرارداد آنها مي بايست يك ساله باشد.
12- قرارداد باشگاه بايد در چهار نسخه تنظيم و حتماً در هيئت تيراندازي استان مربوطه ثبت شود. و فدراسيون تيراندازي، هيئت استان، باشگاه و تيرانداز يك نسخه قرارداد را در اختيار گيرند.
13- اختلافات مربوط به نقل و انتقالات تيراندازان جهت رسيدگي به كميته انضباطي ارجاع خواهد شد.
14- نقل و انتقال مربيان و سرپرستان با فسخ قرارداد قبلي و با ثبت قرارداد جديد امكان پذير مي باشد.
15- عقد قرارداد با تيراندازان زير 18 سال با حضور ولي يا قيم قانوني او در دفتر هيئت تيراندازي استان امكان پذير خواهد بود.
16- تيراندازاني كه با باشگاه قرارداد امضاء كرده اند اعم از اينكه در مسابقات تيراندازي كرده يا نكرده باشند در پاپان دوره قرارداد براي تغيير در باشگاه به رضاي نامه باشگاه نياز دارند.
17- باشگاه هاي نظامي و انتظامي مي توانند تيراندازاني را كه در حال انجام خدمت نظام وظيفه مي باشند و نسبت به باشگاه ديگر متعهدند و تمايل به تيراندازي در باشگاه نظامي يا انتظامي را دارند حداكثر براي دو فصل با رضايت كتبي باشگاه طرف قرارداد به خدمت بگيرند.
18- تيراندازاني كه به خدمت نظام وظيفه اعزام شوند در صورتيكه نتوانند به تعهدات خود وفق قرارداد عمل كنند موظف مي باشند در مورد فسخ قرارداد با باشگاه تفاهم نمايند در غير اينصورت نظر هيئت تيراندازي استان محل فعاليت باشگاه براي طرفين لازم الاجراء مي باشد.

اسداله حيدري
رئيس فدراسيون تيراندازي

هیچ نظری موجود نیست: